وصیت رسول الله (ص) در شب وفاتشان


سید احمد الحسن ع تنها کسی می‌ باشد که با وصیت رسول الله ص بر ما احتجاج می‌ کند و نام ایشان به عنوان مهدی اول ع و همچنین اولین ایمان آورنده به امام مهدی ع یعنی اولین سیصد و سیزده نفر در وصیت مقدس پیامبر ص ذکر شده است


متن وصیت رسول خدا (ص) در شب وفات

امام صادق (ع) از پدرش امام باقر (ع) از پدرش امام زين العابدين (ع) از پدرش امام حسین (ع) از پدرش امير المؤمنين (ع) که فرمود : رسول خدا (ص) در همان شبى كه وفاتش در آن واقع شد ، به على (ع) فرمود : اى ابا الحسن ، كاغذ و دواتى بياور و حضرت وصيت خود را املاء فرمود و على مى نوشت ، تا بدين جا رسيد كه فرمود : يا على ! بعد از من دوازده امام مى باشند و بعد از آنها دوازده مهدى . پس تو يا على اوّلين دوازده امام مى باشى . خداى تعالى تو را در آسمانش ، على مرتضى ، و امير المؤمنين ، و صديق اكبر ، و فاروق اعظم ، و مأمون و مهدى ناميده و اين نامها براى غير تو شايسته نيست ، اى على تو وصىّ من بر خاندانم ، زنده و مرده ايشان هستى ، و نيز وصى بر زنانم هستى ، هر يك را كه تو به همسرى من باقى گذارى ، فرداى قيامت مرا ديدار كند و هر يك را تو طلاق دادى ، من از وى بيزارم و مرا نخواهد ديد ، و من نيز او را در صحراى محشر نخواهم ديد ، و تو پس از من خليفه و جانشين من بر امتم هستى ، هر گاه وفاتت رسيد ، خلافت را به فرزندم حسن واگذار كن ، كه او برّ وصول است ، چون او وفاتش رسيد آن را به فرزندم حسين زكىّ شهيد مقتول بسپارد ، چون هنگام وفاتش رسيد ، آن را به فرزندش سيد العابدين ذى الثّفنات على بسپارد ، چون هنگام وفات او رسد ، آن را به فرزندش محمد باقر بسپارد ، و چون وفاتش رسد ، آن را به فرزندش جعفر صادق واگذار كند ، و چون وفاتش فرا رسد ، به فرزندش موسى كاظم بايد بسپارد ، و چون وفات او فرا رسد ، به فرزندش على رضا بسپارد ، و چون وفاتش فرا رسد ، به فرزندش محمد ثقه تقى واگذارد ، و چون هنگام وفات او شود ، به فرزندش على ناصح بسپارد ، و چون وفاتش در رسد ، به فرزندش حسن فاضل واگذارد ، و چون وفات او برسد ، آن را به فرزندش م ح م د كه مستحفظ از آل محمّد (ص) است ، تسليم كند ، و ايشان دوازده امامند . بعد از آن دوازده مهدى مى باشند . پس وقتى كه زمان وفاتش فرا رسید ، خلافت را به فرزندش كه اوّلين مهديان است مى سپارد ، و براى او سه نام است . يك نامش مانند نام من ، و نام ديگرش نام پدر من است و آنها عبد الله و احمد ، و نام سوّمين مهدى است و او اوّلين مؤمنان است


الغیبة الطوسی ص 150 ح 111 در غیبت طوسی ترجمه فارسی ص 300 ح 111

بحار الأنوار ج 36 ص 260

بحار الأنوار ج 53 ص 147 مختصر

غاية المرام ج 2 ص 241

مختصر البصائر ص 39

إثبات الهداة ج 1 ص 549 ح 376

الايقاظ من الهجعة ص 393

و چندين کتاب معروف ديگر