مهدی (ع) کیسترسول الله (ص) فرمود : مهدی از عترت من و از فرزندان فاطمه است . سنن ابی داوود از ابو داوود حدیث شماره 4284 . صحیح ابن ماجه از الالبانی حدیث شماره 3317 . صحیح ابی داوود از الالبانی حدیث شماره 4284 . منهاج السنة از ابن تیمیة ج 8 ص 255 . الجامع الصغیر از السیوطی حدیث شماره 9241 . تخریج مشکاة المصابیح از ابن حجر العسقلانی ج 5 ص 119 . صحیح الجامع از الالبانی حدیث شماره 6734رسول الله (ص) فرمود : مهدی از من است . قدش بلند است و شانه های عریض دارد . دنیا را پر از عدل و داد می‌ کند در حالی که پر از ظلم و ستم شده است . او هفت سال حکومت می‌ کند . سنن ابی داوود از ابو داوود حدیث شماره 4285 . تلخیص العلل المتناهیة از الذهبی ص 319 . الجامع الصغیر از السیوطی حدیث شماره 9244 . صحیح ابی داوود از الالبانی حدیث شماره 4285 . تخریج مشکاة المصابیح از ابن حجر العسقلانی ج 5 ص 120 . صحیح الجامع از الالبانی حدیث شماره 6736 . المنار المنیف از انب القیم ص 109رسول الله (ص) فرمود : در آخر الزمان مردی از فرزندان من قیام می‌ کند که اسمش مانند اسم من و کنیه اش مانند کنیه من است . زمین را پر از عدل می‌ کند در حالی که پر از ستم شده است . او همان مهدی است . منهاج السنة از ابن تیمیة ج 8 ص 254امام علی (ع) فرمود : مهدی از ما اهل بیت است . خداوند امرش را در یک شب اصلاح می‌ کند . مسند احمد از احمد شاکر ج 2 ص 58 . صحیح ابن ماجه از الالبانی حدیث شماره 3316 . الجامع الصغیر از السیوطی حدیث شماره 9243 . صحیح الجامع از الالبانی حدیث شماره 6735 . السلسلة الصحیحة از الالبانی حدیث شماره 2371رسول الله (ص) فرمود : سه فرزند خلیفه کشته می‌ شوند و هیچ کدام کار به جایی نمی‌ برد . سپس پرچم های سیاه از سمت مشرق در می‌ آیند و با آنها جنگ سختی در می‌ افتد . در آن هنگام چیزی را متذکر شد و فرمود پس اگر او را دیدید با او بیعت کنید زیرا او خلیفة الله مهدی می‌ باشد . نهایة البدایة والنهایة از ابن کثیر . ج 1 ص 42 . التذکرة للقرطبی از القرطبی المفسر ص 614 . الاحکام الشرعیة الکبری از البزار ج 4 ص 527 . البحر الخزار از البزار ج 10 ص 100رسول الله (ص) فرمود : اگر دیدید که پرچم های سیاه از سمت خراسان می‌ آیند خود را به آن برسانید زیرا خلیفة الله مهدی در آن است . الجامع الصغیر از السیوطی ص 648