علاماتی که نشان می‌ دهند ظهوری (ظهور امر یا فرستاده) انجام شدهپایان حکومت ملک فهد


رسول خدا (ص) فرمود : بر حجاز (عربستان) مردی که اسمش ، اسم حیوان است حکومت می کند (فهد = یوزپلنگ) . اگر از دور به او نگاه کنی در چشمش انحراف (چپی) می بینی ولی اگر به او نزدیک شدی در چشمش مشکلی نمی بینی ، جانشینش برادرش که اسمش عبدالله است خواهد بود . وای بر شیعه ما از دست او . پس این جمله را سه بار تکرار نمود : بشارت مرگش (فهد) را به من بدهید شما را به ظهور حجت بشارت می دهم . مائتان وخمسون علامة ص 122فهد از دورفهد از نزدیک


مشخص است که در چشم فهد انحراف بوده و اسم او هم نام اسم حیوانی می‌ باشد (یوزپلنگ در عربی فهد خوانده می شود) و همه می دانند که بعد از ملک فهد برادرش ملک عبد الله جانشین او شد . و فهد مرده است . پس باید حجتی ظهور کرده باشدپیدایش ملخ های قرمز به رنگ خون


امیر المومنین (ع) فرمود : در بین دستان قائم (در زمان ظهور ایشان) مرگ سرخ و مرگ سفید می باشد . و ملخ به جا و نابجا قرمز به رنگ خون می باشد . همانا كه مرگ سرخ شمشیر می باشد و مرگ سفید طاعون و وبا . الغیبة للطوسی ص 438 . ارشاد المفید ص 359 . الغیبة للنعمانی ص 277


این ملخ ها در کشورهای مراکش و مصر و عربستان و شرق آفریقا دیده شده اند

عکسها مربوط به کشور مراکش است

پس باید قائمی ظهور کرده باشدبراندازی حاکم مصر


امام علی ع فرمود : صاحب مصر علامت علامتها است و نشانه او آن است که دارای امارت (حکومت) است . (محمد حسنی مبارک) . قلب او حسن است و سر او محمد و نام جدش را تغییر می دهد . اگر بیرون رفت بدانید که مهدی درهای شما را خواهد كوبید . پس قبل از آن كه درهایتان را بكوبد بسوی او ولو بر روی ابرها پرواز كنید یا سینه خیز بر روی برف (یخ) بشتابید . ماذا قال علی ع عن آخر الزمان ص 330


آنچه مشخص است اسم حاکم مصر محمد حسنی مبارک است و اسم جدش سید - را به - مبارک - تغییر داد و قلب آن حسن است یعنی قلب اسم (حسنی) و سر آن محمد یعنی اول اسم او (محمد) استمبارک حاکم مصر هم بیرون شد و مهدی درهایمان را خواهد کوبید

پس آن مهدی که امام علی ع فرمود قبل از آن که درهایمان را بکوبد باید به او وصل شویم ، باید قبل از بیرون رفتن مبارک بین ما بوده باشدظهور کف دست از علائم حتمی


امام صادق (ع) فرمود : نداء حتمی است ، و سفیانی حتمی است ، و یمانی حتمی است ، و قتل نفس زکیه حتمی است ، و کف دستی که در آسمان ظاهر می شود حتمی است . الغیبة للنعمانی ص 262 . بحار الأنوار ج 52 ص 233


امام رضا (ع) : قبل از این امر سفیانی و یمانی و مروانی و شعیب بن صالح و کف دست خواهند بود . الغیبة للنعمانی ص 253 . بحار الأنوار ج 52 ص 233


http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1323.html
اتفاق افتادن انتخابات در عراق


حضرت امام علی (ع) فرمود : مرکز حکومت و ملک به زوراء (بغداد) برمی‌ گردد و کارها و حکومتداری به شورای انجام می‌ شود ( انتخابات در عراق - بغداد ) . هر کس بر چیزی غلبه کند آن را انجام می‌ دهد در آن هنگام خروج سفیانی است نه ماه برزمین حاکم می‌ شود و آن را بسوی عذاب سوق می دهد . در آن هنگام مهدی هادی مهتدی قیام می‌ کند . کسی که پرچم را از دست عیسی ابن مریم (ع) می‌ گیرد . الملاحم والفتن ص 134انتخابات در عراق و حکومت کردها

و بیعت با سعید سوسی در خوزستان


حضرت امیر المومنین (ع) فرمود : زمانی که ناقوس بصدا در آمد .... و پرچم عثمانی در وادی سیاه ظاهر شود و بصره مظترب گردد و بعضی از آنها بر دیگری غلبه کنند و هر قومی بر سر قوم دیگر بریزد و سپاهیان خراسان حرکت کنند و شعیب ابن صالح در طالقان تبعیت کند و در خوزستان با سعید سوسی بیعت شود ( سنی شوند ) و پرچم بزرگان اهل کرد (کردها) پیروز شود ، پس منتظر ظهور کسی که با حضرت موسی (ع) در کوه طور سخن گفت ، باشید . کتاب بیان الائمه ج 3 ص 513 . بشارة الاسلام ص 104 . مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیر المؤمنین ص 316


هم در خوزستان سعید سوسی مردم را به بیعت خویش می‌ خواند

و هم در انتخابات در عراق طالبانی که کرد است پیروز شداعراب فرمانرویان خود را خلع می کنند


حضرت امیر المومنین (ع) فرمود : اگر در بین فرزندان بنی عباس (.یعنی حاکمانی که به اسم دین حکومت می کنند ) اختلاف افتد و آن در حکومتشان است و حتی کسی که طمع نداشت در آنها طمع ورزد و اعراب حاکمان خویش را خلع کنند ( انقلابها ) .. و یمانی بیاید و ... و صاحب این امر قیام کند . الکافی ج 8 ص 224


که امری روشن است در کشورهای مختلف عربی