بیانیه های امام احمد الحسن ع

ندای اول - به بقیه اعمال حج

ندای دوم - به سید علی خامنه ای و مردم ایران

ندای سوم - برای مردم عراق

ندای چهارم - برای مسلمانان

ندای پنجم - ترک تقلید

ندای ششم - برای رئیس آمریکا بوش و هر که بعد از او بیاید